Публічна оферта.


Цей документ є пропозицією (офертою) укласти (приєднатися) за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем договір надання послуг (надалі «Договір») на передбачених нижче умовах.

Договір укладається від імені Фізичної особи-підприємця Ніколенко Ігоря Володимировича, РНОКПП 3333602550, в залежності від способу оплати послуг, (далі разом або окремо - «EVOLVE.PLACE», «Evolveplace», «Evolve Place», «evolve.place», «Evolve.Place»), з однієї сторони, та з фізичною або юридичною особою (далі – «Користувач»), з іншої сторони.«Evolve.Place» та «Користувач» разом по Договору іменуються як «Сторони», а кожен окремо як «Сторона»).Договір приєднання не є публічним договором в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України, оскільки Evolve.Place залишає за собою право відмовитись від укладення договору з Користувачем, якщо він не готовий для навчання на обраному Онлайн-курсі, у випадку незгоди з вартістю та порядком проходження Онлайн-курсу, або з інших підстав.Проставлення галочки навпроти поля «Ознайомлений та погоджуюсь з умовами оферти» при реєстрації на сервісі Evolve.Place та/або оплати Онлайн-курсу за допомогою онлайн платіжного засобу для оплати та/або отримання доступу до Навчальних матеріалів, є приєднанням до Договору та акцептом оферти.Погоджуючись з умовами Договору шляхом беззастережного прийняття пропозиції (умов), Користувач також підтверджує свою правоздатність і повну дієздатність, а також усвідомлює відповідальність за порушення зобов’язань, які покладаються на нього в результаті акцепту цієї оферти та укладання Договору.Ця оферта набирає чинності з моменту розміщення в мережі Інтернет за адресою: evolve.place і діє до моменту відкликання оферти. Evolve.Place вправі в будь-який час на свій розсуд змінювати будь-які умови оферти в односторонньому порядку або відкликати її без попереднього узгодження з Користувачем.Моментом припинення чинності оферти вважається момент її відкликання Evolve.Place у будь-який спосіб або момент припинення функціонування сайту evolve.place.У разі зміни Evolve.Place умов оферти, нова редакція оферти набуває чинності з моменту розміщення нової оферти в мережі Інтернет за адресою: evolve.place, якщо інший термін не зазначений при такому розміщенні.
1. ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ
1.1 «Сервіс» – платформа, на якій розміщені навчальні матеріали різного професійного спрямування (інструменти діджиталу, інтернет-маркетинг тощо) для Користувачів різного рівня та спеціалізації, що об’єднані в Онлайн-курси, набір практичних інструменті, записи вебінарів, безкоштовні курси. Всі навчальні матеріали розміщуються та адмініструються Evolve Place на Cайті: https://evolve.place - на нашому програмному забезпеченні DSS (DigitTime Study Software), яке входить до синергетичної системи D.N.A. (DigitTime Necessary Applications).1.2 «Онлайн-курс» або "Курс" – сукупність навчальних матеріалів, що об'єднані в модулі/уроки, які об'єднані відповідно до певної тематики, доступ до яких надається протягом певного строку (тривалість Онлайн-курсу та один рік після його закінчення) та в межах яких надаються послуги. За кожним Онлайн-курсом закріплений один або декілька Кураторів та співробітників та/або представників Evolve.Place.1.3. «Онлайн-курс в записі» - сукупність навчальних матеріалів, що об'єднані в модулі/уроки, які об'єднані відповідно до певної тематики. Обираючи «Онлайн-курс в записі» Користувач самостійно в зручний для себе час проходить программу курсу. Онлайн-курсу в записі (попередньому записі) доступний Користувачу в Особовому кабінеті після оплати вартості курсу.1.3.1. «Digital Marketing Tools» - сукупність практичних навчальний матеріалів, які розділені на напрямки. наприклад: (SMM Tools Kit, Targeting Tools Kit тощо). Комплекти.


1.4 «Навчальний матеріал» – презентації, інтерактивні матеріали, відеозаписи, домашні завдання тощо.1.5. «Акаунт» або «обліковий запис» – це інструмент повноважного використання прав доступу до Особового кабінету та Сервісу через мережу Інтернет, який містить інформацію про Користувача Сервісу, який отримує доступ, про засоби отримання доступу через процедуру ідентифікації, аутентифікації та авторизації Користувача, а також містить ідентифікатор акаунту.1.6. «Ідентифікатор акаунту» – це інформація, що присвоюється акаунту Користувача та призначена для його визначення (ідентифікації) серед інших акаунтів на Сайті.1.7. «Особовий кабінет» – віртуальний розділ Сайту, через інтерактивний інтерфейс якого Користувач отримує доступ до Онлайн-курсів та іншу необхідну для виконання Договору інформацію.1.8. «Сайт» – будь-який інформаційний ресурс в мережі Інтернет, що складається із однієї чи певної кількості сторінок в мережі Інтернет, кожна з яких має власні зміст (контент) та адресу в мережі Інтернет, та вільно або на певних умовах доступний за певним доменним іменем особам, що мають доступ до мережі Інтернет. Позначення в Договорі належності Сайту Стороні, як «Сайт Evolve.Place», розуміється як підтвердження з боку відповідної Сторони її права використовувати Сайт, у тому числі з метою використання та надання доступу до Сервісу за Договором.


1.9. «Куратор» або «Ментор» або «Лектор» – фізична особа, яка є професіоналом в певній сфері (проджект-менеджмент, інтернет-маркетинг тощо) та володіє знаннями, досвідом та експертною оцінкою у відповідній сфері.1.10. «Співробітники та/або представники» – особи, що з боку Evolve.Place приймають участь в укладенні, виконанні, припиненні Договору, зокрема фахівці, що залучені для забезпечення належного виконання обов’язків та/або здійснення прав за Договором.1.11. «Вебінар» - організовані Evolve.Place онлайн зустрічі у форматі проведення заходів, семінарів, тренінгів та інших навчальних заходів за допомогою Інтернету.1.12. «Завдаток» – грошова сума, що сплачується Користувачем за попереднє бронювання Онлайн-курсу, Онлайн курсу в записі, або іншої послуги Evolve.Place. Завдатком також визначаються платежі, що сплачуються Користувачем при виборі формату оплати частинами від Evolve.Place. Завдаток сплачується Кристувачем на доказ укладання Договору та забезпечення його виконання щодо придбання послуг Evolve.Place за попередньо встановленою вартістю.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Evolve.Place зобов'язується надати Користувачу:2.1.1. доступ до Особового кабінету та оплаченого Користувачем Онлайн-курсу, Онлайн курсу в записі або Вебінару, а також забезпечити можливість ознайомлюватися та використовувати Навчальні матеріали протягом дії Договору;2.1.2. Доступ до онлайн зустрічей з Куратором (Live-сесії за допомогою «Zoom» тощо);2.1.3. можливість по завершенню Онлайн-курсу отримати Сертифікат про проходження обраного Користувачем Онлайн-курсу (якщо Користувач набрав мінімальну кількість балів за виконання домашніх завдань та проходження тестувань*) або Диплом про успішне завершення навчання на обраному Користувачем Онлайн-курсу (якщо Користувач набрав максимальну кількість балів за виконання домашніх завдань та проходження тестувань*);2.1.4. Збереження після закінчення Онлайн-курсу доступу до всіх Навчальних матеріалів та додаткових матеріалів оплаченої частини Онлайн-курсу на строк до 1 року (365 Днів);2.1.5. якщо передбачено програмою Онлайн-курсу – зворотній зв'язок від Лектора (перевірка виконаних Користувачем домашніх завдань тощо). * Бали, які може набрати Користувач за проходження Онлайн-курсу, визначають індивідуально на кожному Онлайн-курсі. Evolve Place може встановлювати додаткові умови для отримання Сертифікату або Диплому.
3. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ
3.1. Ціна Онлайн-курсу, Онлайн-курсу в записі, заходу або Вебінару визначена та вказана у відповідному розділі на сайті evolve.place.3.2. Розрахунки здійснюються через онлайн платіжні системи, що використовуються Evolve.Place та доступні Користувачу.3.3. Оплати здійснюється у національній валюті України – гривні (за курсом платіжних систем, або іншим банком України обраним “Evolve.Place” для конвертації валюти станом на день оплати).3.4. Вартість послуг не включає розмір комісії банків, платіжних систем та підлягає до сплати за рахунок Користувача.3.5. Оплата частинами від Evolve.Place. Користувачі можуть обрати розрахунки за договором у формі оплати частинами відповідно до графіку платежів (далі - Графік) затвердженого та направленого Evolve.Place листом на електронну адресу Користувача, яка зазначається при реєстрації. Графік платежів є невід'ємною частиною цього Договору.3.5.1. Обираючи оплату частинами та сплачуючи перший платіж відповідно до Графіку, Користувач приймає та погоджується з умовами та порядком розрахунків встановлених Evolve.Place. Користувач зобов'язаний дотримуватись Графіку та завчасно сплачувати кошти відповідно до Графіку.3.5.3. Всі платежі, що здійснюються в порядку оплати частинами вважаються завдатком. Розмір завдатку включається до вартості послуг. Якщо Користувач відмовляється від послуг, завдаток не підлягає поверненню Користувачу та утримується Evolve.Place.3.5.4. У випадку несвоєчасної оплати Користувачем послуг відповідно до графіку платежів, Evolve.Place має право припинити надання послуг та виключити Користувача з потоку Онлай-курсу з подальшим блокуванням Особового кабінету. В такому випадку завдаток не підлягає поверненню.3.5.5. Для погодження зміни терміну сплати платежів за графіком, Користувачу необхідно звернутися на електронну адресу support@evolve.place за 14 календарних днів до дня наступної оплати частини відповідно до графіку.3.6. Оплата частинами від банків. Обираючи спосіб оплати частинами від банків, доступних на сайті Evolve.Place та спеціальних посилань на сайті DigitTime.Club, порядок списання платежів регулюється між Користувачем та відповідним банком та відповідає 0 (нуль) відсотків для наших студентів. Це не значить, що комісії немає, ми беремо на себе 100% комісії.3.7. Обираючи сплати частинами від Evolve.Place від 3 платежів, ціна договору буде збільшена на 10%.
4. УМОВИ БРОНЮВАННЯ, ПОВЕРНЕННЯ, ВІДМОВИ ТА ПОРЕНЕСЕННЯ ПОСЛУГ
4.1. Бронювання (попереднє замовлення)4.1.1. Для Користувачів може бути доступне попереднє замовлення на отримання послуг від Evolve.Place за зниженою ціною, за умови сплати вартості бронювання Онлайн-курсу.4.1.2. Розмір суми бронювання та порядок оплати залишку вартості Онлайн-курсу може бути доступний на нашому сайті evolve.place або погоджений між Користувачами та Evolve.Place в письмових повідомленнях шляхом електронного листування.4.1.3. За умови доплати різниці у вартості Онлайн-курсу, Користувач завжди можете переоформити замовлення на Онлайн-курс більшої вартості, незалежно від того, який ви обрали.4.1.4. Внесена Користувачем сума вартості бронювання вважається завдатком на доказ укладання Договору та забезпечення його виконання. Розмір завдатку включається до вартості послуг. Якщо Користувач повністю не сплатить заброньовані послуги у встановлений термін, сума завдатку не підлягає поверненню Користувачу та утримується Evolve Place.4.2. Політика відмови від Онлайн-курсу, Онлайн-курсу в записі4.2.1. Протягом 14 календарних днів з першого дня початку Онлайн-курсу Користувач має право відмовитися від Онлайн-курсу (доступу до Онлайн-курсу, навчальних матеріалів, та іншого платного навчального контенту) та повернуту 100% сплачених коштів.Після спливу зазначеного терміну, Користувач має право відмовитися від Онлайн-курсу (доступу до Онлайн-курсу, навчальних матеріалів та іншого платного навчального контенту) протягом строку проходження Онлайн-курсу, але в будьякому випадку до його остаточного завершення (остання лекція, модуль курсу, тощо). В такому випадку поверненню підлягають грошові кошти з утриманням суми вартості послуг фактично наданих на момент оформлення запиту на повернення. Сума повернення визначається як різниця між загальною вартістю послуг та вартістю фактично отриманих послугУмови відмови за цим пунктом не розповсюджуються на Онлайн-курси, та будь-які інструменти тривалість яких менше двох місяців та у випадку обрання Користувачем формату оплати частинами від Evolve.Place чи Сплату частинами від банку.Користувач не може вимагати зниження вартості чи повернення коштів, у випадку закінчення строку для проходження Онлайн-курсу та якщо він не скористався послугами за власним бажанням, або зі своєї вини. Строком надання послуг вважається строк проходження обраного потоку на Онлайн-курс.Якщо Користувач вже почав користуватися послугами протягом строку відмови (наприклад, взяли участь в одному або кількох онлайн-заняттях або отримали посилання для перегляду та/або скачування відео уроків, тощо), Evolve.Place утримує із внесеної вами суми вартість послуг, фактично наданих на момент оформлення запиту на повернення. У такому разі сума повернення визначається як різниця між загальною вартістю послуг та вартістю фактично отриманих послуг.Користувач не може вимагати зниження вартості чи повернення коштів, у випадку закінчення строку для проходження Онлайн-курсу та якщо він не скористався послугами за власним бажанням, або зі своєї вини. Строком надання послуг вважається строк проходження обраного потоку на Онлайн-курс.4.2.2. Протягом 14 календарних днів з дня оплати Онлайн-курсу в записі, Користувач має право на повернення сплачених грошових коштів.Якщо Користувач вже почав користуватися послугами (проходити програму Онлайн-курсу в записі в Особовому кабінеті) протягом чотирнадцяти денного строку відмови, повернення коштів не здійснюється. Моментом виконання надання послуг вважається передача Користувачу доступу до Особового кабінету з Онлайн-курсом в записі.4.2.3. Наслідки відмови від послуг. Якщо Користувач оформив запит на повернення у вказаний Договором срок, Evolve.Place поверне кошти протягом сорока (40) днів з дня отримання запиту.Для повернення коштів використовуються такі самі способи платежу, які Користувач використовує для оплати послуг.


Якщо Користувач не користувався послугами (не взяли участь у заході, не переглянули доступні заняття) не з нашої вини або відмовилися від користування послугами з порушенням строків та встановленого порядку, Evolve.Place не відшкодовує вартість таких послуг.4.3. Перенесення та зміна Онлайн-курсу4.3.1. За 14 календарних днів до початку обраного Онлайн-курсу, Користувач має право запросити перенесення дати проходження Онлайн-курсу та пройти навчання з наступним потоком на курс (на умовах аналогічного пакету послуг, еквівалентного за вартістю придбаного Онлайн-курсу). У такому випадку повернення коштів не здійснюється, а Evolve.Place повідомить Користувачу нові можливі дати початку навчання. Перенесення термінів надання Послуг можливе не більше одного разу.4.3.2. Не пізніше ніж за 60 (шістдесят) календарних днів Після здійснення платежу та до початку Онлайн-курс, Користувач має право запросити зарахування сплачених коштів за обраний Онлайн-курс в рахунок оплати будь-якого іншого.4.3.3. Якщо вартість нового обраного Онлайн-курсу, щодо якого здійснюється зарахування, перевищує розмір вартості попереднього, Користувач зобов'язується доплатити різницю вартосі курсу до початку надання Послуг.4.3.4. Якщо сума сплачених Користувачем коштів за обраний Онлайн-курс перевищує вартість зміненого Онлайн-курсу, різниця вартості не повертається та різниця вартості зараховується до балансу Користувача і може бути використання для зарахування при придбання іншої послуги Evolve.Place в подальшому.4.3.5. Для дотримання встановленого порядку, Користувач повинен надіслати запит (повідомлення) на електронну адресу Support@evolve.place4.4. Оформлення повернення4.4.1. Для відмови від послуг та оформлення повернення напишіть на адресу Support@Evolve.Place Evolve.Place підтвердить отримання запиту на повернення email-повідомленням за адресою, вказаною при оформленні замовлення. Якщо ви не отримаєте письмового підтвердження протягом 48 годин з моменту надсилання листа, зверніться до нашої служби підтримки за телефоном, вказаним на сайті Evolve.Place або за посиланням у телеграм: https://t.me/ihornikolenko4.4.2. Для оформлення повернення, обов'язково зазначте: П.І.Б/Назву компанії, уповноваженого представника та Е-mail (на який видавався доступ), вказані при оформленні замовлення; назву послуги (Онлайн-курсу, Онлайн-курсу в записі, тощо); дату замовлення; інформацію про платежі; причини відмовитися від послуг. В деяких випадках, Evolve.Place може запросити додаткову інформацію, крім попередньо зазначеної для обробки запиту Користувача.
5. ПОЛІТИКА ВІДМОВИ ВІД УЧАСТІ У ЗАХОДАХ (НАВЧАЛЬНИХ ВЕБІНАРІВ, МАЙСТЕР-КЛАСІВ)
5.1. Якщо Evolve.Place отримав запит на повернення:(А) за шістдесят (60) і більше календарних днів до запланованої дати проведення заходу, незалежно від причин відмови, поверненню підлягають усі отримані кошти (за вирахуванням комісій банків, платіжних систем, пов'язаних із поверненням);(Б) у період від п'ятдесяти дев'яти (59) до тридцяти (30) календарних днів включно до запланованої дати проведення заходу, незалежно від причин відмови – поверненню підлягають сплачені Користувачем кошти з утриманням п'ятдесяти (50) % від сплаченої суми, (включаючи комісій банків, платіжних систем, пов'язаних із поверненням);(В) у період від двадцяти дев'яти (29) до п'ятнадцяти (15) календарних днів включно до запланованої дати проведення заходу, незалежно від причин відмови – поверненню підлягають сплачені Користувачем кошти, з утриманням сімдесяти п'яти (75) % від сплаченої суми (включаючи комісій банків, платіжних систем, пов'язаних із поверненням);(Г) менш ніж за п'ятнадцять (15) календарних днів до запланованої дати проведення заходу, а також після початку заходу (першого дня) – Evolve.Place не здійснює повернення. Evolve.Place утримує 100 % сплаченої Користувачем суми в якості штрафу за односторонню відмову від договору.
6. ПОРЯДОК НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО ОНЛАЙН КУРСУ, ОНЛАЙН-КУРСУ В ЗАПИСІ
6.1. Протягом 3 (трьох) робочих днів після оплати Користувачем обраного ним Онлайн-курсу в записі Evolve.Place надає доступ до Особового кабінету Сервісу в якому містяться Навчальні матеріали.6.2. Якщо Користувач зацікавився первиним Онлайн-курсом в записі, але не вирішив чи готовий його проходити, то Evolve.Place може надати Користувачу доступ до першого модулю/уроку безкоштовно. Для цього Користувач повинен надіслати запит (повідомлення) на електронну адресу support@evolve.place, вказавши назву обраного Онлайн-курсу в записі.6.3. Evolve.Place не несе відповідальність, якщо Користувач пропустив семінар, вебінар, лекцію, інші елементи Онлайн-курсу або заходу, розраховані на їх сприйняття Користувачем шляхом його участі в онлайн трансляції (Live-сесії за допомогою «Zoom» тощо) відповідно до програми Онлайн-курсу.6.4. Навчальні матеріали є авторськими та суб’єктивними. Evolve.Place може не погоджуватися із позиціями викладеними у цих матеріалах. Якщо Користувач не погоджується з позиціями Лекторів або Менторів він може надіслати відповідний коментар (повідомлення) на електронну адресу Support@Evolve.Place Не згода Користувача із навчальним матеріалом не є підставою для односторонньої відмови від Онлайн-курсу, Онлайн-курсу в записі, будь-яких матеріалів, як послуги неналежної якості.
7. ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА
7.1. Прийняти та оплатити послуги відповідно до умов Договору.7.2. Споживати послуги особисто, не передавати доступ до Онлайн-курсу, Навчальних матеріалів третім особам.7.3. Не копіювати та іншим чином не відтворювати та не поширювати Навчальні матеріали.7.4. Вести «здорову» (не використовувати нецензурну лайку, образливі слова/вирази, вислови, що провокують агресію та навмисну провокацію тощо) комунікацію з Evolve.Place, Менторами, співробітниками та/або представниками Evolve.Place, іншими Користувачами Сервіса.7.5. Не розміщувати на Сервісі а також в супровідних службах Онлайн-курсу (соцмережі, чати тощо) матеріали, що порушують авторське право, особисті права інших осіб.7.5.1. Якщо Користувач вчиняє плагіат, чи інші дії подібного характеру під час навчання та проходження Онлайн-курсу, Онлайн-курсу в записі, Evolve.Place має право достроково односторонньо відмовитись від Договору та закрити доступ до будь-якого курсу. Повернення оплаченої вартості Онлайн-курсу, Онлайн-курсу в записі в такому випадку - не передбачено.7.6. Не розміщувати спам, а також повідомлення, які не стосуються тематики Онлайн-курсу.
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
8.1. Якщо Користувач порушує положення розділу 8 Договору, а також несвоєчасно та не в повному розмірі сплачує Послуги, Evolve.Place має право в односторонньому порядку відмовитись від Договору та заблокувати доступ до Навчальних матеріалів та Сервісу в цілому.8.1.1. Повернення коштів при достроковому припиненні Договору - не здійснюється.8.2. У випадку виявлення Evolve.Place порушень передбачених п.п. 7.2., 7.3., 7.4., цього Договору, Користувач зобов’язується сплатити штраф у розмірі 200% вартості Онлайн-курсу, протягом 14 днів з моменту направлення Evolve.Place відповідного повідомлення на електронну адресу Користувача, що була використана для реєстрації Особового кабінету.8.2.1. При цьому Сторони досягли згоди, що достатнім підтвердженням фактів порушення Користувачем умов Договору є дані про використання Користувачем Сервісу і дії Користувача, доступні в електронному вигляді через Особовий кабінет, а також інформація, що зафіксована скрінами екранів та іншими програмними засобами, що доводять порушення.8.3. Усі суперечки та розбіжності, що виникають між Сторонами, в порядку досудового врегулювання вирішуються шляхом переговорів та/або надання пропозицій щодо врегулювання таких розбіжностей чи суперечок.8.4. У разі недосягнення згоди та неможливості врегулювання Сторонами суперечок та розбіжностей в зазначеному досудовому порядку спір підлягає вирішенню судом відповідно до чинного законодавства України.8.5. Користувач ознайомлений та погоджується з тим, що для використання Сервісу та/або Сайту Evolve.Place необхідно використовувати програмне забезпечення (веб-браузери, операційні системи та інше) та обладнання (персональні комп’ютери, мережеве обладнання та інше) вироблене і надане третіми особами, і Evolve.Place не несе відповідальності за якість їх роботи та їх придатність для використання Сервісу та/або Сайту Evolve.Place.8.6. Сторони досягли згоди, що будь-які зобов’язання щодо відшкодування Evolve.Place будь-якого збитку, неустойки, компенсації чи інших штрафних (фінансових) санкцій, індексацій та процентів – в повному розмірі, разом або кожний окремо, – що підлягатимуть виплаті Користувачу в зв’язку або внаслідок порушення Договору з вини Evolve.Place, можуть бути припинені шляхом передання Користувачу відступного у вигляді виплати (повернення) Evolve.Place сплаченої Користувачем грошової суми за послуги.8.7. Передання зазначеного вище відступного не потребує будь-якої додаткової згоди Сторін та здійснюється Evolve.Place протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту повідомлення шляхом електронної переписки Сторін Evolve.Place Користувача про передачу відступного за Договором, але у будь-якому разі не пізніше 45 (сорока п’яти) робочих днів з моменту отримання Evolve.Place відповідної вимоги Користувача щодо відшкодування Evolve.Place будь-якого збитку, неустойки, компенсації чи інших штрафних (фінансових) санкцій, індексацій та процентів, шляхом сплати визначеної згідно Договору грошової суми на поточний рахунок Користувача.8.8. Переданням зазначеного вище відступного також припиняється дія Договору у зв’язку з яким у Evolve.Place виникли зазначені вище зобов’язання щодо відшкодування будь-якого збитку, неустойки, компенсації чи інших штрафних (фінансових) санкцій, індексацій та процентів.
9. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
9.1. Права інтелектуальної власності на Навчальні матеріали, елементи сайту Evolve.Place, зокрема, але не виключно: текстовий контент, зображення, відео, логотипи, графіка, звуки, GUI, UI/UX дизайн належать Evolve.Place.9.1.1. Evolve.Place не передає Користувачу будь-яких прав інтелектуальної власності на такі об'єкти та не надає дозволу на їх використання в цілях інших, ніж визначені Договором.9.2. Evolve.Place також використовує об'єкти права інтелектуальної власності, що можуть належати іншим особам, на підставі відповідної ліцензії, договору чи на інших законних підставах.9.3. Користувач укладанням Договору засвідчує, що він усвідомлює та підтверджує, що отримання ним від Evolve.Place прав доступу та користування Сервісом, що розміщений на Сайті: https://evolve.place, не спричиняє виникнення у нього чи отримання ним будь-яких майнових прав чи ліцензій на Сервіс, як на об’єкт права інтелектуальної власності, та є правомірним лише за умови використання такого об’єкта інтелектуальної власності, протягом строку дії Договору виключно для належного виконання Договору та відповідно до мети, визначеної Договором.9.4. Користувач надає Evolve.Place дозвіл на використання та розповсюдження творів без додаткових виплат авторських винагород, що надані Користувачем протягом проходження Онлайн-курсу (наприклад, у вигляді виконаних домашніх завдань тощо), для інформаційно-маркетингових цілей (наприклад, розміщення в соцмережах тощо), що не переслідують комерційної мети.10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
10.1. Будь-яка із Сторін звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання, або неналежне виконання зобов’язань за Договором, якщо нею буде доведено, що таке невиконання або неналежне виконання пов’язано з дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).10.2. Під форс-мажорними обставинами Сторони розуміють надзвичайні обставини, виникнення, існування, припинення яких не залежать від волі Сторони, та негативний вплив яких на виконання зобов’язань за Договором та/або обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами неможливо було обачливо обмежити та/або попередити, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, відключення електроенергії, пошкодження телекомунікаційних мереж, дія чи вплив дії шкідливих програм для електронно-обчислювальних машин, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту, розрахунків (платежів) тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом.10.3. Сторона, що підпадає під дію форс-мажорних обставин та внаслідок цього була позбавлена можливості належним чином виконувати свої зобов’язання за Договором, повинна негайно, але у будь-якому разі не пізніше трьох наступних робочих днів, повідомити іншу Сторону. Не інформування або несвоєчасне інформування про дію форс-мажорних обставин, а також відсутність або несвоєчасність їх належного документального підтвердження позбавляє відповідну Сторону права посилатися на їх дію.10.4. Виникнення форс-мажорних обставин в момент порушення виконання Стороною своїх зобов’язань за Договором позбавляє Сторону права посилатися на ці обставини, як на підстави для звільнення від відповідальності за Договором за такі порушення.

10.5. Дія форс-мажорних обставин повинна бути підтверджена документами, виданими компетентними юридичними особами приватного або публічного права України, міжнародними організаціями або повноважними представниками третіх осіб, що спричинили виникнення форс-мажору, або документом, що надається торгово-промисловою палатою в Україні чи її регіональним осередком за місцезнаходженням Сторони, що посилається на їх дію.10.6.Таке документальне підтвердження повинне бути надане іншій Стороні не пізніше 7 (семи) робочих днів з моменту початку дії (впливу) форс-мажорних обставин, якщо інший строк оформлення відповідного документу не визначено особою, що видає такий документ.10.7. Строки виконання зобов’язань Сторін за Договором подовжуються на строк дії форс-мажорних обставин. У разі тривалості форс-мажорних обставин понад 30 (тридцять) календарних днів, кожна із Сторін має право відмовитись від Договору у передбаченому ним порядку без відшкодування збитків іншій Стороні, за умови здійснення розрахунків щодо фактично наданих на такий момент Послуг та, за необхідності, повернення залишку передоплати вартості Послуг.
11. КОМУНІКАЦІЯ З КОРИСТУВАЧЕМ. ЗГОДА НА ОТРИМАННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ ТА ДЗВІНКІВ
1.1. Протягом усього періоду проходження Онлайн-курсу Користувач може отримувати технічну підтримку, електронні повідомлення та зворотній зв’язок у формі коментарів та/або консультацій та/або оцінок від Менторів за виконання домашніх завдань чи проходження тестувань, а також у формі відповідей та інструкцій щодо того як користуватися функціоналом Сервісу, щодо проведення онлайн вебінарів чи інших проблемних питань, які можуть виникнути у Користувача впродовж проходження Онлайн-курсу.11.2. Приймаючи умови цього Договору, Користувач погоджується на отримання від Evolve.Place та її співробітників повідомлень в межах виконання Договору. Evolve.Place та її співробітники можуть вести Комунікацію з Користувачем та направлення повідомлень наступним шляхом:


- на електронну пошту;


- SMS повідомленнями та дзвінками на мобільний номер телефону;


- у месенджери мобільних додатків, за якими зареєстрований номер телефону Користувача, таких як Telegram, Viber, WhatsApp, тощо.
12. ІНШІ УМОВИ
12.1. Договір діє до моменту закінчення проходження Онлайн-курсу, відповідно до програми Курсу.12.1.1. Доступ до Сервісу та Навчальних матеріалів Онлайн-курсу надається на термін дії Договору, а також зберігається протягом 1 року з моменту закінчення відповідного Онлайн-курсу.12.1.2. Доступ до Сервісу та Навчальних матеріалів Онлайн-курсу в записі, надається на термін доки Користувач користується Особовим кабінетом та зберігається безстроково або у термін зазначений при оплаті цього доступу.12.1.3. Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін, шляхом електронного листування. Належна електронна адреса для листування:


- для Evolve.Place support@evolve.place;


- для Користувача, електронна адреса зазначена при реєстрації;12.1.4. Договір може бути припинено в односторонньому порядку Evolve.Place з подальшим обмеженням Користувача в доступі до користування сервісом та будь-якого курсу. В такому випадку Evolve.Place повертає кошти за сплачені, але не надані послуги Користувачу.12.2. Сторони шляхом укладання Договору засвідчують, що досягнення згоди Сторін за будь-якими питаннями стосовно надання Послуг та/або виконання будь-якою із Сторін своїх зобов’язань за Договором можливе шляхом надання пропозицій та відповіді на кожну з них в електронному вигляді шляхом електронного листування Сторін.Належна електронна адреса для листування:


- для Evolve.Place support@evolve.place або інша електронна адреса з використанням домену evolve.place (наприклад “найменування”@evolve.place);


- для Користувача, електронна адреса зазначена при реєстрації;12.3. При цьому Сторони домовились, що в рамках правовідносин за Договором електронне листування Сторін, та кореспонденція (документи чи файли), направлені будь-якою із Сторін через визначені відповідно до Договору адреси електронної пошти (e-mail) вважаються вчиненими в письмовій формі та визнаються нарівні з іншими документами на паперових носіях як належна правова підстава для виникнення, зміни та припинення правовідносин Сторін та доказ у спорах між Сторонами.12.4. Повідомлення (відповіді) та кореспонденція (документи чи файли), що створюються та/або надсилаються в електронному вигляді через електронне листування Сторін, вважаються підписаними електронним підписом відповідної Сторони-відправника, ключем до якого є засоби автентифікації та отримання прав авторизованого доступу (логін, пароль тощо) до системи електронної пошти відповідної Сторони, що застосовується відповідно до правил, встановлених оператором (адміністратором) відповідної інформаційної системи сервісу електронної пошти, з використанням якої, Стороною здійснюється створення та/або надання відповідного електронного повідомлення та кореспонденцій (документу чи файлу).12.5. Приєднуючись до цього Договору Користувач надає Evolve.Place право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних відповідно до Політики конфіденційності.12.6. Evolve.Place може змінити умови цього Договору в односторонньому порядку, розмістивши нову редакцію оферти за адресою evolve.place. У випадку незгоди зі зміненими умовами Користувач має право розірвати Договір в односторонньому порядку, повідомивши про це Evolve.Place шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну адресу: Support@evolve.place12.7. Приєднуючись до цього Договору Користувач розуміє та погоджується з тим, що Навчальні матеріали можуть бути надані мовою оригіналу, що може бути іншою, ніж державна мова.12.8. З усіх питань, що не врегульовані Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.Контактна інформація:ФОП Ніколенко Ігор Володимирович
РНОКПП: 3333602550
Місцезнаходження: Україна, 62303, м. Дергачі, Харківська область площа Перемоги буд. 5